Privatumo politika

Mes gerbiame savo Pirkėjų privatumą ir užtikriname asmens duomenų apsaugą pagal šias taisykles (atnaujinta 2021 07 05).

UAB Dock Boot LT (toliau – Duomenų valdytojas arba Pardavėjas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai

Įmonės pavadinimas: UAB Dock Boot LT
Juridinio asmens kodas: 304917985
PVM mokėtojo kodas: LT100011877012
Registracijos adresas: S. Mačiulio g. 12, LT-35223, Panevėžys, Lietuva
Telefonas: +37061802939
El. pašto adresas: info@dockboot.lt

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Asmens duomenų tvarkymas

  1. Pirkėjui užsakant prekes, Duomenų valdytojo elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.
  2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių PT 4 punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.
  3. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose PT ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis, bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių PT 4 punkte nurodytais tikslais.
  4. Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti šių PT 1 punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).
  5. Pirkėjo bei kitų www.dockboot.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys (el. pašto adresas) renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik tuo atveju, jei Pirkėjas ar bet kuris kitas svetainės www.dockboot.lt lankytojas nurodo savo el. pašto adresą skiltyje „Naujienlaiškis“. Pirkėjas bei kiti šios internetinės svetainės lankytojai bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdami apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui.
  6. Pirkėjo bei kitų www.dockboot.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose PT nurodytais tikslais: – Pirkėjo asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu saugomi ir naudojami 3 (tris) metus nuo Sutarties sudarymo (t.y. paskutinio pirkimo). – Pirkėjo bei kitų www.dockboot.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys, tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškio siuntimui) saugomi ir naudojami 4 (keturis) metus nuo paskutinio sutikimo gauti naujienlaiškius.
  7. Duomenų valdytojas (Pardavėjas) turi teisę Pirkėjo bei kitų www.dockboot.lt internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais šiose PT 4 ir 5 punktuose, ir tik tokia apimti, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo bei kitų internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo bei kitų internetinės svetainės lankytojų sutikimo. Pirkėjo ir kitų internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.
  8. Pirkėjas ir kiti www.dockboot.lt internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:
   prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
   teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
   teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
   teisę atšaukti sutikimą;
   teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  9. Pirkėjas ir kiti www.dockboot.lt internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Duomenų valdytoją el. paštu info@dockboot.lt arba paštu UAB Dock Boot LT, S. Mačiulio g. 12, LT-35223, Panevėžys, Lietuva.
  10. Duomenų valdytojas į Pirkėjo paklausimą apie asmens duomenų tvarkymą ar Pirkėjo prašomus duomenis pateikia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos.
  11. Pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  12. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
  13. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, bei nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
  14. Visi dockboot.lt internetinės svetainės puslapiai, kurie reikalauja asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
  15. Naršant po www.dockboot.lt internetinę svetainę, automatiškai renkami tam tikri duomenys: įrenginio informaciją, t.y. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/ prekėms pasiekti parametrai, bei bet kokia informacija, saugoma slapukuose*, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje.

* Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų įrenginį (kompiuterį, išmanųjį telefoną ar planšetę) kai Jūs lankotės interneto svetainėje. Slapukai padeda atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą. Slapukų duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

  1. Duomenų valdytojo internetinėje svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Pirkėjai ir svetainės lankytojai turi būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Baigiamosios nuostatos

Su šiomis PT susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Šios PT peržiūrimos ir, esant reikalui, atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Duomenų valdytojo svetainėje dienos. Jei naudositės Interneto svetaine ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate susipažinę su atliktais pakeitimais.