Taisyklės

Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.dockboot.lt taisyklės (paskutinis atnaujinimas 2021 07 05):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.dockboot.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje www.dockboot.lt (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios UAB Dock Boot LT (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusias nuostatas. Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, pradėjęs pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino ir įsipareigoja jų laikytis.

1.2. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Panevėžio filiale įregistruotas juridinis asmuo UAB Dock Boot LT, juridinio asmens kodas 304917985, PVM kodas LT100011877012, registracijos adresas S. Mačiulio g. 12, LT- 35223, Panevėžys, elektroninis paštas info@dockboot.lt.

1.3. Taisyklės nustato Parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo, keitimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.4. Šios taisyklės taikomos tik Pirkėjams – fiziniams asmenims (Vartotojams). Pirkėjams – juridiniams asmenims taikomos individualiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo suderintos sutartys, o jeigu tokios nebuvo suderintos, tai taikomos LR civilinio kodekso (CK) nuostatos, reglamentuojančios standartinius pirkimo – pardavimo santykius tarp verslininkų. Jeigu nesusitarta kitaip, Pirkėjams – juridiniams asmenims nėra taikomos teisės ir garantijos, kurias CK suteikia Vartotojams (pvz. teisė grąžinti prekę per 14 dienų).

1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu keisti šias Taisykles, paskelbdamas jas elektroninės Parduotuvės svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visoms po paskelbimo sudaromoms sutartims.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Tokią Sutartį apima užsakymo atlikimo faktas, kai gauti Pirkėjo ir jo įsigytų prekių duomenys el. parduotuvės valdymo sistemoje, o Pirkėjas gavo automatinį prekės užsakymo ir apmokėjimo el. laišką. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.

2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę:

– fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

– nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

– juridiniai asmenys

Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.

2.3. Prekių pirkimo – pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs reikalingus asmens duomenis, pasirinkęs pristatymo ir apmokėjimo būdą, susipažinęs ir patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „APMOKĖTI”, bei atlieka apmokėjimui būtinus veiksmus.

2.4. Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatinį elektroninį pranešimą su jame nurodytomis prekėmis, pagrindinėmis prekės savybėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis, bei suteiktu užsakymo numeriu.

2.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys elektroninėje Parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo/Keitimo aprašymai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą, laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.

2.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma elektroninės Parduotuvės duomenų bazėje ne ilgiau, kaip 3 (tris) metus nuo paskutinio Pirkimo.

2.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Prekės ir jų kainos

3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas negarantuoja, kad spalvos tinklalapyje visiškai atitinka tikrąsias daiktų spalvas. Tai iš dalies priklauso nuo Pirkėjo kompiuterio, telefono ar planšetės ir monitoriaus ar ekrano spalvų nustatymų.

3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą elektroninėje Parduotuvėje.

3.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta Eurais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

3.4. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.5. Prekių pristatymo Pirkėjui mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas. Už prekių pristatymą taikomi mokesčiai nurodyti elektroninės parduotuvės skiltyje „Pristatymas“.

4. Atsiskaitymas už prekes

4.1. Pirkėjas atsiskaityti už prekes ir jų pristatymą gali vienu iš šių būdų:

4.1.1. naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;

4.1.2. atlikdamas išankstinį mokėjimo pavedimą iš banko į Pardavėjo sąskaitą (Pardavėjo sąskaitos rekvizitai nurodyti elektroninės Parduotuvės skiltyje „Kontaktai“);

4.1.3. apmokėdamas už prekes pristatymo metu kurjeriui grynaisiais (tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje). Šiuo metu ši paslauga sustabdyta.

4.2. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti mokesčiai už atliekamas operacijas.

4.3. Atsiskaitant už prekes ir jų pristatymą išankstiniu mokėjimo pavedimu, Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris Pirkėjui buvo nurodytas elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pirkėjui skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nenurodžius tikslaus užsakymo numerio, užsakymo vykdymas gali būti nesklandus.

4.4. Apmokėjimas laikomas atliktu, o užsakymas pradedamas vykdyti, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą).

4.5. Pirkėjas turi apmokėti už prekes ir jų pristatymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo (išskyrus atvejį, kai Pirkėjas pasirinko atsiskaitymo grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu būdą). Pirkėjui per 1 (pirmąją) darbo dieną neatlikus mokėjimo, užsakymo formoje Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu bus atsiųstas priminimas apie pateiktą prekių užsakymą ir būtinumą jį apmokėti. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes ir jų pristatymą per 3 (tris) darbo dienas po pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė šios Sutarties. Atitinkamas Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.6. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

4.7. Užsakymai, siunčiami į ES nepriklausančias šalis, gali būti papildomai apmokestinti PVM, importo muitų ir/arba mokesčiais, kurie renkami, kai Pirkėjo užsakymas pasiekia jo šalį. UAB Dock Boot LT užsakymus siunčia pagal Incoterm Delivered Duty Unpaid (DDU), kuris reiškia, kad Pardavėjas  nerenka PVM, muitų ir/arba mokesčių už užsakymus, priimtus iš ES nepriklausančių šalių. Pirkėjas, norėdamas nuspėti, kokie papildomi mokesčiai gali būti, turi kreiptis į vietinę muitinės įstaigą.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo pavedimu kurjerio paslaugas teikianti įmonė (toliau – Kurjeris). Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją, Europos sąjungos ir kai kurias kitas ne Europos sąjungos šalis. Detaliau – skiltyje „Pristatymas“. Prekės pristatomos adresu, kurį Pirkėjas nurodė registracijos metu ar prekių užsakymo formoje.

5.2. Už prekių pristatymą taikomi elektroninės parduotuvės Pristatymo skiltyje nurodyti Prekių pristatymo mokesčiai, kurie skiriasi priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo ir Pirkėjo šalies.

5.3. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjui jo nurodytu adresu: Lietuvoje per 2-6 darbo dienas, Europos sąjungos šalyse per 2-10 darbo dienų, į kitas šalis per 5-15 darbo dienų. Pirkėjas sutinka, jog išimties tvarka dėl nenumatytų aplinkybių arba Kurjerio procedūrų, prekių pristatymas gali vėluoti, tačiau, bet kuriuo atveju, prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Pardavėjas nedelsiant susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pateikimo terminą.

5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei Prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.5. Jei prekių pristatymas ne dėl Pirkėjo kaltės ar su juo susijusių aplinkybių vėluoja daugiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų ir šalims nepavyksta susitarti dėl prekių pateikimo terminų pratęsimo arba užsakytų prekių pakeitimo analogiškomis ar kitomis elektroninėje Parduotuvėje esančiomis prekėmis, Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties (informuodamas apie tai Pardavėją elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@dockboot.lt ), o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas), įskaitant Pardavėjo taikomo pigiausio pristatymo būdo išlaidas, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas arba į kitą Pirkėjo pranešime apie Sutarties atsisakymą nurodytą Pirkėjo sąskaitą.

5.6. Prekes Pardavėjas paruošia ir perduoda išsiuntimui darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, bet ne švenčių dienomis, kurios yra patvirtintos LR vyriausybės. Pirkėjas gauna elektroninį laišką su galutiniu patvirtinimu, kai jo užsakymas yra išsiunčiamas.

5.7. Jei dėl Pirkėjo kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių šalių sutartu laiku prekių pristatymas ir perdavimas Pirkėjui neįvyko (pvz. paaiškėjo, kad pristatymo adresas nurodytas klaidingai arba nurodytu adresu nerastas nei Pirkėjas, nei kitas prekes priimantis asmuo arba neatsiimtas užsakymas ir pan.), Pardavėjas arba jo pavedimu Kurjeris papildomai susisiekia su Pirkėju ir suderina su juo abiem šalims tinkamą naują pristatymo laiką. Už tokį pakartotinį prekių pristatymą Pardavėjas turi teisę pareikalauti iš Pirkėjo sumokėti papildomą pristatymo mokestį. Pirkėjui nepagrįstai nepriėmus prekių ir per jų pakartotinį pristatymą, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė Sutarties, o Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, apie tai informuojant Pirkėją jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui pastarojo avansu sumokėtus pinigus (jei toks mokėjimas buvo atliktas) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties atsisakymo, iš grąžinamos sumos išskaitydamas prekių pristatymo Pirkėjui ir grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas.

5.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, prekės perduodamos Pirkėjui arba bet kuriam kitam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui. Pirkėjas patvirtina savo supratimą, kad bet kuris Pirkėjo nurodytu prekių pristatymo adresu esantis asmuo (toliau – Pirkėjo atstovas) bus laikomas tinkamu asmeniu priimti prekes.

5.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo kartu su prekes pristačiusiu Pardavėju arba Kurjeriu (priklausomai nuo atvejo) patikrinti siuntos būklę (ar siuntos pakuotė nėra suglamžyta, sušlapusi, suplėšyta ar kitokiu būdu išoriškai pažeista), prekių asortimentą, kiekį ir kokybę. Pastebėjęs siuntos ir (ar) prekės išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių asortimento ir (ar) kiekio neatitikimus, Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie tai pažymėti Pardavėjo arba Kurjerio pateiktame siuntos pristatymo patvirtinime (PVM sąskaitoje -faktūroje, krovinio važtaraštyje ar kitame analogiškame dokumente) bei surašyti ir kartu su Pardavėju arba Kurjeriu pasirašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės pažeidimų/neatitikimų aktą. Prekių perdavimo metu užfiksuoti pažeidimai/neatitikimai šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais.

6. Nuotolinės sutarties atsisakymo teisė ir kokybiškų prekių grąžinimas/keitimas

6.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti elektroninėje Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. Raštiškas Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu info@dockboot.lt. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

6.2. Atsisakius prekių pirkimo – pardavimo Sutarties, grąžinama/ keičiama prekė turi pilnai atitikti šiuos reikalavimus:

– prekė negali būti dėvėta ar kitaip naudota. Ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

– prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje (pakuotė gali būti pakitusi tik tiek, kiek buvo būtina norint apžiūrėti prekę);

– prekė turi likti su visomis originaliomis etiketėmis/apsauginėmis plėvelėmis.

6.3. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi tinkamai supakuoti ir išsiųsti elektroninės parduotuvės svetainės skiltyje „Grąžinimas/keitimas“ nurodytais adresais/būdais. Nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo (arba keitimo) atveju, prekės grąžinimo (pristatymo) Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.4. Kartu su grąžinama/keičiama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui užpildytą prašymo formą, kurią Pardavėjas pristato kartu su preke, ar pateikti laisvos formos prašymą (nurodant grąžinamą prekę, jos savybes, kiekį, kainą, Pirkėjo kontaktinius duomenis ir banko sąskaita, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę), bei pirkimą internetinėje Parduotuvėje įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą – faktūrą). Keitimo atveju, formoje įrašoma į kokią kitą Pardavėjo Prekę norima keisti. Keitimas galimas tik esant pageidaujamoms prekėms. Nesant tokių į kurias norima keisti, Pirkėjui grąžinami pinigai. Jei keičiama į brangesnę prekę, skirtumą sumoka Pirkėjas. Jei į pigesnę, skirtumas grąžinamas Pardavėjo.

6.5. Prekės keitimo atveju, naujos prekės pristatymo mokesčiai Pirkėjui papildomai skaičiuojami nebus.

6.6. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 6.1. punkte nurodytą raštišką Pirkėjo pranešimą apie prekių pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymą, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, bet ne anksčiau nei grąžinama prekė yra gauta, grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (įskaitant ir Pardavėjo taikomo pigiausio įprasto pristatymo išlaidas).

6.7. Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas pirkdamas pasirinko kitą negu Pardavėjo siūlomą pigiausią pristatymo būdą.

6.8. Šios taisyklės galioja ir išpardavimo laikotarpiais.

7. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

7.1. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose, Lietuvos Respublikos 2014-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklės“, nustatytais atvejais ir sąlygomis.

7.2. Prekei taikoma kokybės garantija yra 2 (du) metai nuo Prekės įsigijimo (gavimo). Pardavėjas atsako tik už tokius daikto defektus, kai prekės defektas atsirado ne dėl pirkėjo kaltės, ne dėl natūralaus nusidėvėjimo ar ne dėl netinkamos priežiūros, kuri nurodoma prie prekės aprašymo.

7.3. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

7.4. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

– kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

– kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

– kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;

– grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

7.5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 7.4 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 7.4 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 7.4 punkte numatytą būdą.

7.6. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo ir/arba keitimo į kokybišką išlaidos tenka Pardavėjui.

7.7. Prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu, kurio forma pateikiama kartu su preke, arba Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui Taisyklėse nurodytu elektroniniu paštu. Pateikiamame prašyme nurodoma priežastis (prekės kokybės trūkumas), dėl kurios įsigyta prekė netenkina Pirkėjo, ir vienas iš Taisyklių 7.4 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas).

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

8.2. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.

8.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu ištrinti ir (ar) koreguoti Pirkėjo patalpintus komentarus, jei mano, kad Pirkėjas nesilaikė šių Taisyklių 8.2. punkte nurodytų reikalavimų.

8.4. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.5. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo elektroninės Parduotuvės elektroninio pašto adresu adresu info@dockboot.lt. Pirkėjas turi teisę raštu kreiptis į Pardavėją ir Pardavėjo registracijos adresu S. Mačiulio g. 12, LT- 35223, Panevėžys, Lietuva.

8.6. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.7. Jeigu Pirkėjas nėra patenkintas galutiniu Parduotuvės atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniuose padaliniuose apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: http://ec.europa.eu/odr/.

8.8. Įgyvendinant Europos Parlamento ir tarybos direktyvą Nr. 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo bei Europos parlamento ir tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisija sukūrė Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/.

Lietuvoje EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai, greitai ir teisingai internetu spręsti nacionalinius ir Europos Sąjungos vidaus rinkoje kylančius tarpvalstybinius vartotojų ir el. prekybą vykdančių verslininkų ginčus. EGS platforma lengva naudotis, prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais. Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama automatinio vertimo paslauga, kad būtų lengviau spręsti skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsikūrusių asmenų ginčus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS platformos kontaktiniu centru Lietuvoje, kuris teikia pagalbą visoms ginčo šalims bet kuriame ginčo sprendimo etape.

8.9. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.